Archiv pro měsíc: Září 2022

Vlastivěda a přírodověda, celoroční soutěž

Letos máme dva nové předměty – vlastivědu a přírodovědu. Co se týče přírodovědy. Učebnice je velmi složitě napsaná. Děti se mohou učit pouze ze sešitu. Učebnice vlastivědy je přehledná, děti se mohou učit ze sešitu i z učebnice. Budeme z těchto předmětů často psát prověrky. Budou to pouze pětiminutovky, opravdu jedna, dvě otázky. Děti se musí průběžně učit. Vím, že se některé děti pečlivě připravují, ale přesto se jim nedaří při prověrce. Dělají chyby z nepozornosti, napíšou místo Královéhradecký kraj – Karlovarský kraj. A bezpečně vím, že se připravovaly. Pak je skupina dětí, které pracují do výše svých možností. Připravují se, ale nepamatují si to. A pak je skupina dětí, které se neučí. I takových je dost. Výsledná známka z těchto předmětů nebude pouze z prověrek. Bude zahrnovat aktivitu dětí, samostatnost ve vyhledávání informací a tvoření referátů. Referáty nechci takové, kdy děti něco opíšou z Wikipedie, aniž by tomu rozuměly. Někdy tyto informace ani pořádně nepřečtou.

Ve třídě máme celoroční soutěž Hledej, zeptej se… Každý měsíc mají děti na nástěnce 3 otázky a jejich úkolem je zjistit někde odpovědi a hodit je do krabice. Dneska jsem hodnotila odpovědi za měsíc září. Byla jsem zklamaná, protože se zúčastnilo málo dětí. Mohou pracovat jako jednotlivci nebo ve skupince. Chválím Magdu, Alex, Natku, Nelču a Leonku. Jenom 5 dětí se hry zúčastnilo. Dívky mně prozradily, že dokonce navštívily i pana starostu doma, aby jim dal informaci ohledně našeho města. 🙂 Ostatní hrát nechtějí. Samozřejmě, je to dobrovolné. Ale ve třídě je spoustu šikovných dětí, které by to daly. Já si myslím, promiňte mně ten výraz, že jsou líné přemýšlet. Píšu to proto, abych vás poprosila o pomoc a abyste je trochu „popostrčili“. 🙂

Úkoly 30.9.

Český jazyk

PS do str.10

PSVS str. 1

Psát stále pravopisná cvičení

Matematika

PS do str. 20

MM do str. 5

Stále procvičovat násobilku do 1000

Vlastivěda

Kraje ČR učebnice do str. 10 – přečíst

Opsat poznámky od spolužáka

Přírodověda

Opsat poznámky od spolužáka.

Čtení

Čítanka do str. 15

Čeština a jiné

Dnes dopadl velice špatně diktát z češtiny. Některé děti píšou nedbale. Samy po sobě nemohou text přečíst. Nelíbí se mně ani úprava sešitů. Mezi cvičením a opravou by měly vynechat řádek. Při opravě chci, aby slovo opravily a vedle napsaly proč to tak je. Stačí ve zkratce, ale aby tomu rozuměly a přišly na to samy. Pokud v diktátu opravují, musí být písmenko jedním tahem přeškrtnuté a nad to napsat správné. Přepisování písmen nebo škrtnutou pouze kličku budu počítat jako chybu. Stejně tak budu počítat za chybu jev, který jsme neprobírali, ale diktuji jim ho já. Např. zpíváme – na začátku se píše z.

Stejně tak to je i se zapomínáním. Děti zapomínají nosit vlastivědu, přírodovědu. Musí se každý den na výuku připravit a vy byste to měli zkontrolovat. Dost často zapomínají i žáci, kteří dosud neměli se zapomínáním problém.

Prosím některé rodiče, aby svým dětem nevyhrožovali, že když se budou špatně učit, že je dají do dětského domova, nepojedou na lyžařský kurs a podobně. Jsou to opravdu drsné a hlavně nesplnitelné výhrůžky. Raději si s dětmi sedněte a proberte učení, přípravu a zjistěte, co je trápí.

Úkoly pro chybějící 23.9.

Český jazyk

PS do str. 8

pravopisná cvičení na VS – umět odůvodnit proč je tam i/y

Čtení

Čítanka do str. 13

Matematika

PS do str. 16

MM do str. 3

Vlastivěda

Kraje ČR – opsat poznámky a naučit

Přírodověda

Životní podmínky rostlin a živočichů – opsat poznámky – stačí pouze přečíst a porozumět čtenému

HV

Nácvik houslového klíče, opsat ze sešitu HV od spolužáka a naučit

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne 3. – 5. října na školním dvoře u bočního vchodu do hlavní budovy

Papír vybíráme:

 • v pondělí a úterý – ráno 7,00 – 8,30 a odpoledne 11,30 – 15,00
 • ve středu pouze ráno 7,00 – 8,30 (v jiném čase lze odevzdat papír jen po předchozí domluvě)

Papír je třeba roztřídit – zvlášť „měkký“ papír – noviny, letáky, časopisy …

                                            zvlášť karton, lepenka

Papír prosím doma zvažte. Celkové množství odevzdaného papíru se započte třídám do celoroční školní soutěže.

Těšíme, že se všichni zapojíte. Předem děkujeme.

Lyžařský kurz

Děti, které se neúčastní lyžařského kurzu, mohou jet s ostatními na Zadov, lyžovat nemusí. Během dne se o jejich zábavu bude starat paní Pelechová. Cena této varianty lyžařského kurzu je 2000 Kč. Pokud byste měli o tuto variantu zájem, dejte mně, prosím, do zítřka vědět.

Zpráva vedení školy

Vážení rodiče,

 Naše škola se zapojila do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme I“.

V uvedeném programu lze prostřednictvím naší školy čerpat podporu na kroužky, na školní družinu, nebo na lyžařský kurz dosahující až 4000 Kč za období prvního pololetí školního roku 2022/2023. Veškeré informace a podmínky tohoto dotačního programu obsahují „Pravidla dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I“ (viz odkaz níže).

 V podmínkách naší školy bude tento dotační program probíhat následovně:

rodiče nejprve školní aktivitu svého dítěte zaplatí (v ŠOP – školní online pokladně). Po schválení žádosti krajským úřadem, provedení závěrečného vyúčtování a platby od krajského úřadu naší škole (pro tyto úkony je termín KÚ do 31. 5. 2023) vám budou následně požadované finance vráceny do ŠOP (školní online pokladny) během měsíce 6/2023.

 Pokud budete žádost podávat, odevzdejte ji po kompletním vyplnění i se všemi přílohami v kanceláři školy nejpozději do 30. 11. 2022.

Děkuji.

 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy

Odkaz na „Pravidla dotačníhoprogramu My v tom Jihočechy nenecháme I“ včetně žádosti a příloh:

https://www.zsvolyne.cz/dotacni-program-my-v-tom-jihocechy-nenechame-i/d-2990/p1=1590

 
Základní informace o dotačním programu:

Program je určen rodinám s dětmi od 3 let do dovršení 19 let. Týká se pouze žáků, kteří mají k 1. srpnu 2022 trvalý pobyt na území Jihočeského kraje, za splnění těchto podmínek:

Podmínky podání žádosti o podporu:

–        Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity (prostřednictvím ZŠ Volyně).

–         Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

–         Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

o   pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo

o   pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo

o   čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

–        Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

o   potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo

o   potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Co musí doložit rodiče:

–        Podání žádosti (příloha č. 7)

–        Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:

o   v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6),

o   pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován:

o   výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo

o   potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.

–        K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:

o   potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo

o   přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021, a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti (příloha č.8), a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo

o   příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

 —

Příjemný den přeje
Mgr. Martin Punčochář, ředitel ZŠ Volyně
e-mail: puncochar@zsvolyne.cz
Tel.: +420 777 36 36 99
www.zsvolyne.cz

Třídní schůzka 14.9.

 1. omezit dovážení dětí do školy autem
 2. sběr papíru – konec září
 3. omluvenky psát pouze přes Bakaláře
 4. lyžařský kurs – s dětmi pojedou tělocvikáři a paní učitelka Pelechová
 5. Spolek rodičů – 180 Kč – strhne se ze školní pokladny – prosím doplňte prostředky, pokud někdo nechce zaplatit, dejte mně vědět
 6. 3.11. pojedeme do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka a odpoledne na Hrad
 7. diktáty a prověrky už nebudu avízovat, jednou týdně bude diktát a prověrka na násobení, sčítání…
 8. čtení budu zkoušet z Čítanky, úkol budou mít každý týden a pak budeme mít tzv. čtenářskou dílnu – čte každý sám ze své oblíbené knížky
 9. zúčastníme se výtvarné soutěže Čestický brambor, obrázky namalujeme ve třídě, informace o soutěži jsem poslala dětem na mail
 10. 13. dubna pojedeme do Vimperka do Národního parku Šumava, na zámek a do zámecké cukrárny 🙂
 11. promyslete si, zda byste chtěli třídní schůzku v podobě „trojúhelníků“ – samostatně učitel, rodič a žák. Pokud byste měl někdo o tento typ třídní schůzky zájem, dejte mně vědět.