Zpráva vedení školy

Vážení rodiče,

 Naše škola se zapojila do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme I“.

V uvedeném programu lze prostřednictvím naší školy čerpat podporu na kroužky, na školní družinu, nebo na lyžařský kurz dosahující až 4000 Kč za období prvního pololetí školního roku 2022/2023. Veškeré informace a podmínky tohoto dotačního programu obsahují „Pravidla dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I“ (viz odkaz níže).

 V podmínkách naší školy bude tento dotační program probíhat následovně:

rodiče nejprve školní aktivitu svého dítěte zaplatí (v ŠOP – školní online pokladně). Po schválení žádosti krajským úřadem, provedení závěrečného vyúčtování a platby od krajského úřadu naší škole (pro tyto úkony je termín KÚ do 31. 5. 2023) vám budou následně požadované finance vráceny do ŠOP (školní online pokladny) během měsíce 6/2023.

 Pokud budete žádost podávat, odevzdejte ji po kompletním vyplnění i se všemi přílohami v kanceláři školy nejpozději do 30. 11. 2022.

Děkuji.

 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy

Odkaz na „Pravidla dotačníhoprogramu My v tom Jihočechy nenecháme I“ včetně žádosti a příloh:

https://www.zsvolyne.cz/dotacni-program-my-v-tom-jihocechy-nenechame-i/d-2990/p1=1590

 
Základní informace o dotačním programu:

Program je určen rodinám s dětmi od 3 let do dovršení 19 let. Týká se pouze žáků, kteří mají k 1. srpnu 2022 trvalý pobyt na území Jihočeského kraje, za splnění těchto podmínek:

Podmínky podání žádosti o podporu:

–        Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity (prostřednictvím ZŠ Volyně).

–         Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

–         Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

o   pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo

o   pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo

o   čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

–        Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

o   potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo

o   potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Co musí doložit rodiče:

–        Podání žádosti (příloha č. 7)

–        Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:

o   v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6),

o   pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován:

o   výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo

o   potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.

–        K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:

o   potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo

o   přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021, a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti (příloha č.8), a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo

o   příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

 —

Příjemný den přeje
Mgr. Martin Punčochář, ředitel ZŠ Volyně
e-mail: puncochar@zsvolyne.cz
Tel.: +420 777 36 36 99
www.zsvolyne.cz