Obědy

Vážení rodiče,

 SPŠ Volyně je zapojena v dotačním programu „My v tom Jihočechy nenecháme I“. V uvedeném programu lze čerpat podporu na stravování ve školní jídelně dosahující až 4000 Kč za období prvního pololetí školního roku 2022/2023.

 Program je určen rodinám s dětmi od 3 let do dovršení 19 let. Týká se pouze žáků, kteří mají k 1. srpnu 2022 trvalý pobyt na území Jihočeského kraje, za splnění těchto podmínek:

 Podmínky podání žádosti o podporu:

–        Žádosti o podporu (finanční příspěvek) podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity (prostřednictvím SPŠ Volyně).

–         Příspěvek je určen pro dítě s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje k 1. 8. 2022.

–         Podporovány budou děti žijící v domácnosti, v níž je:

o   pobírána dávka na „Přídavek na dítě“ alespoň v některém měsíci roku 2022 nebo

o   pobírána dávka na „Příspěvek na bydlení“ nebo

o   čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, včetně DPP nebo DPČ, OSVČ), výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, případně starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí a invalidní důchod.

–        Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner ke své žádosti doloží:

o   potvrzení o zaměstnání nebo o příjmech z výkonu podnikatelské činnosti jako OSVČ, nebo

o   potvrzení Úřadu práce, že není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

 Co musí doložit rodiče:

–        Podání žádosti (příloha č. 7)

–        Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:

o   v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6),

o   pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován:

o   výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo

o   potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.

–        K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:

o   potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo

o   přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021, a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti (příloha č. 8), a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo

o   příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

Pokud budete žádost podávat, odevzdejte ji po kompletním vyplnění i se všemi přílohami u paní Bc. Boženy Ouředníkové (vedoucí školní jídelny SPŠ Volyně).

 Formuláře potřebné k podání žádosti jsou dostupné na tomto odkazu dole:

https://www.zsvolyne.cz/skolni%2Djidelna/os-53/p1=1023

  Děkuji Vám.

 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy